Qgenomics

Genomics for human health

qTrisomy® Plus Test

Què és una aneuploïdia?

Una aneuploïdia és una alteració cromosòmica que es produeix quan hi ha una variació en el número de còpies d'un cromosoma. N'existeixen de dos tipus principals: les trisomies i les monosomies.

Les trisomies fan referència a la presència d'una còpia addicional d'un cromosoma en el genoma d'un individu. Les trisomies que afecten els cromosomes 13, 18 i 21 són compatibles amb la vida i són causa de les síndromes de Patau, Edwards i Down, respectivament. S'estima que, en conjunt, tenen una prevalença de 1 de cada 700 naixements, i representen una de les principals causes de malaltia genètica, i d'avortament espontani. Les trisomies en el cromosomes sexuals succeeixen amb una certa freqüència (~1/1000) i tenen una repercussió fenotípica molt més lleu. 

Les monosomies es produeixen quan manca una de les dues còpies d'un cromosoma. La síndrome de Turner es produeix per la monosomia del cromosoma X i només es dóna en nenes. Es calcula que té una incidència d'1 en 2000 nenes nascudes.

Què és el qTrisomy® Plus Test?

El qTrisomy® Plus és un test de laboratori no invasiu que permet estimar, a partir de sang materna, el risc d'existència d'un trisomia 13, 18 o 21 en el fetus, així com l'existència d'una aneuploïdia dels cromosomes sexuals, i conèixer el sexe del bebé. Per fer això s'analitza l'ADN fetal que es troba lliure en el plasma matern, fent servir tecnologies de seqüenciació massiva (NGS) i eines bioinformàtiques de darrera generació. Presenta clars avantatges sobre els actuals mètodes de cribratge i diagnòstic de trisomies, però encara és considerada una prova de recerca. Resumim els més destacats: 

MètodeInvasiu?SG*A tenir en compte
Triple Screening Bioquímic + 
Traslucència Nucal
NO11-14Taxa de Falsos Positius: 5-10%
Taxa de Detecció: 60-80%
Biòpsia de vellositat corialSI10-14Risc d'avortament 1-2%
AmniocentesiSI16-21Risc d'avortament <1%
qTrisomy® TestNO12-22Sense risc d'avortament
Taxa de Falsos Positius: <1%
Taxa de Detecció: >99%

Quins són els avantatges clau del qTrisomy® Plus Test?

+ SEGURETAT. Com que es realitza a partir de sang materna, és un test inocu per al fetus. 

+ SENSIBILITAT i ESPECIFICITAT. Els estudis publicats reporten una sensibilitat i especificitat per a la detecció de les trisomies 21 per sobre del 99%.

+ ROBUSTESA. En no dependre de cultiu cel·lular i poder-se realitzar en un ampli ventall de setmanes de gestació.

 

 SensibilitatEspecificitatVPPVPN
Trisomia 13 [1]100%98,9%89,3%100%
Trisomia 18 [1]91,9%98,0%87,2%98,8%
Trisomia 21 [2]100%97,9%96,6%100%

 

Com funciona el qTrisomy® Test?

Quatre senzilles passes:

  1. Obtenció de l'ADN lliure present al plasma matern, que conté una petita porció d'ADN fetal
  2. Seqüenciació massiva, no dirigida, de l'ADN plasmàtic.
  3. Aliniament i determinació de l'origen cromosòmic de cada fragment de seqüència. Recompte del nombre de seqüències úniques que pertanyen a un cromosoma determinat.
  4. Determinació d'un estadístic (Z-Score), que ens indica el risc de trisomia per comparació del nombre de seqüències úniques que mapen en un cromosoma determinat en mostres control i en el cas índex.

En quines situacions 'especials' es pot realitzar un qTrisomy Plus?

  • Embarassos a partir de la setmana 10 de gestació.
  • Embarassos múltiples (a partir de la setmana 12 de gestació). Cal tenir en compte, però, que en aquests casos no es pot determinar amb fiabilitat el sexe fetal, ni serà possible reportar aneuploïdies en els cromosomes sexuals.
  • Embarassos aconseguits a partir de donació d'òvuls.

Abans de sol·licitar el test cal tenir en compte que

- La prova es realitza a partir de 5-10mL de sang perifèrica, recollida en un tub d'EDTA o en tubs Streck Cell-Free DNA™ BCT.

- En tractar-se d'una prova genètica, l'acte d'assessorament genètic és imprescindible. Li facilitarem un document que ha d'acompanyar la mostra que ens facin arribar.

- El temps que passa des de l'extracció de la sang és clau per a l'estabilitat i la qualitat de l'ADN fetal que s'obtindrà, és per això que:

  • Cal avisar a qGenomics 24 hores abans de l'extracció per tal d'organitzar la logística.
  • Si l'extracció de sang es fa amb tubs d'EDTA la mostra s'ha de mantenir refrigerada a 4ºC i fer arribar a qGenomics en menys de 3 hores des de l'extracció. 
  • Si es preveu un temps de trànsit que superi aquestes tres hores, la sang s'ha de recollir en tubs Streck Cell-Free DNA® BCT que s'han de mantenir a temperatura ambient, i s'ha de rebre a qGenomics en menys de 24 hores des de la seva extracció.

Bibliografia

1. Chen EZ, et al. (2011) Noninvasive Prenatal Diagnosis of Fetal Trisomy 18 and Trisomy 13 by Maternal Plasma DNA Sequencing. PLoS ONE 6(7): e21791
2. Chiu R.W. et al. (2011). Non-invasive prenatal assessment of trisomy 21 by multiplexed maternal plasma DNA sequencing: large scale validity study. BMJ 2011:342:c7401
3. Canick JA, Kloza EM, Lambert-Messerlian GM, Haddow JE, Ehrich M, van den Boom D, Bombard AT, Deciu C, Palomaki GE. DNA sequencing of maternal plasma to identify Down syndrome and other trisomies in multiple gestations. Prenat Diagn. 2012 Aug;32(8):730-4.
4. Lau TK, Jiang F, Chan MK, Zhang H, Lo PS, Wang W. Non-invasive prenatal screening of fetal Down syndrome by maternal plasma DNA sequencing in twin pregnancies. J Matern Fetal Neonatal Med. 2013 Mar;26(4):434-7